fbpx
emailpso@onko.com.pl facebook

Polityka prywatności Polskiego Stowarzyszenia Onkodietetyki

Przetwarzanie danych osobowych Uczestników Programu “Zdrowie w ODnowie” następuje w oparciu o przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tzw. RODO).

Administratorem danych osobowych jest Polskie Stowarzyszenie Onkodietetyki z siedzibą w Bydgoszczy przy ul. Bydgoskich Przemysłowców 6, zarejestrowane w Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000531175, NIP 9532647801, REGON 360608978.

Odbiorcami podanych danych osobowych, zgodnie z art. 28 Rozporządzenia, są podmioty, którym Administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych oraz podmioty kooperujące z Administratorem w ramach Programu, czyli dostawcy towarów i usług niezbędnych do realizacji celów statutowych Administratora.  Ze względu na powyższe informujemy, że podmiotami przetwarzającymi dane osobowe Uczestników Programu mogą być w szczególności, lecz niewyłącznie, następujące podmioty:

Zarówno Administrator jak i Odbiorcy danych osobowych gwarantują stosowanie odpowiednich i wymaganych obowiązującymi przepisami prawa środków technicznych i organizacyjnych zapewniające ochronę przetwarzanych danych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpieczają dane osobowe użytkowników przed ich nieuprawnionym udostępnieniem, utratą czy uszkodzeniem.

Dane osobowe Uczestników Programu są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) i f) RODO, tj. w oparciu o niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora oraz w zakresie zgody na przetwarzanie wyrażonej wyrażonej przez Uczestnika Programu. Ponadto Administrator wskazuje, że przetwarzanie danych osobowych następuje jedynie w zakresie niezbędnym dla realizacji celów statutowych, w tym także świadczenia Uczestnikom Programu usług oraz udzielania informacji o aktualnych oraz przyszłych wydarzeniach i innych formach działalności organizowanych przez Administratora. Przetwarzanie nie będzie naruszało dóbr i interesów Uczestników Programu ani ich podstawowych praw i wolności.

Administrator przetwarza następujące kategorie danych osobowych:

Podanie danych osobowych wynika z uczestnictwa w Programie i pozostaje dobrowolne.

Dane osobowe będą przetwarzane przez okres uczestnictwa w Programie oraz po rezygnacji z uczestnictwa nie dłużej niż przez okres 5 lat lub do dnia cofnięcia zgody zgodnie z postanowieniami niniejszej Polityki prywatności.

Osoby udostępniające dane osobowe mają prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, sprostowania danych osobowych, usunięcia danych osobowych, ograniczenia przetwarzania danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, przenoszenia danych osobowych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Wszelkie żądania dotyczące przetwarzania danych osobowych, w szczególności dotyczące cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania można wyrazić w formie pisemnej na adres 85-862 Bydgoszcz, ul. Bydgoskich Przemysłowców 6 lub adres e-mail: pso@onko.com.pl.

Administrator danych zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszej Polityce Prywatności. Wszelkie zmiany uznaje się za obowiązujące od chwili ich zamieszczenia na stronie internetowej www.onko.com.pl.